Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ’MeerSquash & Activity

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Abonnementen die bij ‘MeerSquash & Activity worden afgesloten.

Artikel 2: Bedenktijd

2.1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2.2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 3: Duur en beëindiging

3.1 ‘MeerSquash & Activity biedt haar leden de keuze uit:

  • een Rittenkaart;
  • een Abonnement van 3 maanden;
  • een Abonnement voor een jaar;
  • een doorlopend Abonnement

3.2 Tenzij dit anders is overeengekomen, dient het Abonnement te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 5 van dit artikel.

3.3 Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het Abonnement na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.

3.4 Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien:

  • het Lid een ander woonadres krijgt en het (als gevolg van de toegenomen reistijd) voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportfaciliteiten van ‘MeerSquash & Activity.
  • het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sportfaciliteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.

3.5 Het Abonnement dient schriftelijk, via e-mail of een brief, te worden opgezegd.

3.6 Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 4 is ‘MeerSquash & Activity gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.

3.7 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 4 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportfaciliteiten bij ‘MeerSquash & Activity als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

3.8 Tussentijdse opzegging door ‘MeerSquash & Activity is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

  • het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens medewerkers of leden van ‘MeerSquash & Activity. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door ‘MeerSquash & Activity aantoonbaar geleden schade.

3.9 Indien ‘MeerSquash & Activity zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door ‘MeerSquash & Activity mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

4.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 Eventuele prijsverhogingen worden door ‘MeerSquash & Activity 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.

4.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om het Abonnement binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

4.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het Abonnement, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 5: Verplichtingen van het Lid

5.1 Het Lid houdt zich aan het (huishoudelijk) reglement van ‘MeerSquash & Activity.

5.2 Het Lid dient een medische contra-indicatie voor sportactiviteiten te melden aan ‘MeerSquash & Activity.

5.3 Het Lid dient de aanwijzingen van medewerkers van ‘MeerSquash & Activity op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit kenbaar te maken aan medewerkers van ‘MeerSquash & Activity, zodat deze uitleg kunnen geven.

5.4 Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5.5 Het is het Lid niet toegestaan te roken bij ‘MeerSquash & Activity.

5.6 Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan ‘MeerSquash & Activity mede te delen.

5.7 Het Lid is verplicht zich voorafgaand aan ieder sportbezoek te melden bij de receptie door middel van het doorhalen van de clubpas door de daarvoor bestemde kaartlezer.

Artikel 6: Tussentijdse wijzigingen

6.1 ‘MeerSquash & Activity kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. ‘MeerSquash & Activity zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

6.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het Abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 7: Bewijs van deelname

7.1 Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt het Lid een bewijs van deelname. Met het bewijs van deelname (lees: de clubpas) dient het Lid al zijn/haar sportbezoeken bij ‘MeerSquash & Activity te registreren.

7.2 Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. ‘MeerSquash & Activity is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Betaling

8.1 De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

8.2 Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door ‘MeerSquash & Activity schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

8.3 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is ‘MeerSquash & Activity gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is ‘MeerSquash & Activity bevoegd om het Lid de toegang tot de sportfaciliteiten te weigeren.

8.4 Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ‘MeerSquash & Activity bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 ‘MeerSquash & Activity is tegenover het Lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement en voor schade die voor rekening en risico van ‘MeerSquash & Activity komt. ‘MeerSquash & Activity is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover ‘MeerSquash & Activity maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

9.2 ‘MeerSquash & Activity zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van ‘MeerSquash & Activity is beperkt tot het bedrag waarvoor ‘MeerSquash & Activity aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.

9.3 Het Lid is tegenover ‘MeerSquash & Activity aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

Artikel 10: Privacy

10.1 De persoonlijke gegevens van het Lid is strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve en communicatieve doeleinden van ‘MeerSquash & Activity gebruikt. Voor meer informatie omtrent de AVG en ons Privacy Statement klik hier.

Artikel 11         Bewijs van deelname

11.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

11.2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12         Betaling

12.1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

12.2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

12.3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op alle Abonnementen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.